Privacy reglement

River 7 hecht veel belang aan je privacy. River 7 verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over jou en jouw gebruik van onze diensten heeft verzameld, waarbij zij de huidige wet- en regelgeving in acht neemt. River 7 stelt geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

River 7 verzamelt persoonsgegevens via de winkel en haar website river7.nl en is daarmee verantwoordelijk voor een correcte en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/06/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. River 7 behoudt zich het recht voor de privacyverklaring tussentijds aan te passen. De laatste versie vind je altijd op deze pagina van onze website.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens van jou door River 7 worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook licht River 7 toe op welke wijze jouw gegevens worden opgeslagen en hoe wij deze tegen misbruik beschermen, welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder kan je lezen met welke reden River 7 jouw gegevens verzamelt, op welke manier wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken River 7 gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Het leveren van de bestelling

Wanneer je via de website of tijdens een verkoopdag bij River 7 een bestelling plaatst, dan heeft River 7 jouw gegevens nodig om de bestelling te kunnen afleveren of jou op de hoogte te stellen wanneer jouw bestelling binnen is. River 7 heeft hiervoor jouw naam, adres, e-mailadres, en eventueel telefoonnummer nodig. Betaalgegevens zoals rekeningnummer worden niet door River 7 opgeslagen. Deze worden verzorgd door partijen zoals een betaalprovider en/of jouw eigen bank- of creditcardinstelling, welke hierin hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Mijn account

Om een bestelling op de site van River 7 te kunnen plaatsen, dien je een account aan te maken. Hiervoor heeft River 7 jouw naam, adres en e-mailadres nodig. Zo kan River 7 jou op de hoogte houden van jouw bestelling en hoef je bij een volgende bestelling niet opnieuw gegevens in te vullen.

Klantenservice

Je kan via een e-mail of telefonisch contact opnemen met River 7. Om jouw vraag of klacht zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden maken we gebruik van jouw gegevens. Ook kan River 7 vragen naar jouw telefoonnummer zodat wij je op een later moment kunnen informeren over jouw vraag.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan River 7 beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. De webbouwer heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, De webbouwer zal jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De webbouwer is op basis van de overeenkomst die River 7 met hun is overeengekomen verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De webbouwer maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van Mailchimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle nieuwsbrieven die u van ons ontvangt worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal jouw emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. River 7 behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt River 7 gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Uiteraard zijn jouw gegevens veilig bij River 7. Bij de uitvoering van onze diensten maakt River 7 soms gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld een marketing- en communicatiebureau. Derde partijen krijgen uitsluitend toegang tot jouw gegevens wanneer zij deze gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun dienst. River 7 blijft altijd eindverantwoordelijk voor de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens.

De gegevens die je online bij ons achterlaat, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, worden beschermd door een beveiligde SSL-verbinding op onze website. Wij bewaren jouw gegevens in ons kassasysteem en in een beveiligde database.

Jouw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de dienstverlening en/of zo lang als wettelijk geëist wordt.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan River 7 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar River 7 zal zich, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

River 7 bewaart jouw gegevens zolang je klant van River 7 bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zal River 7 dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient River 7 facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. River 7 legt hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je hierop beroep kan doen. Om misbruik te voorkomen stuurt River 7 in beginsel afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal River 7 om een legitimatie vragen. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die River 7(laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking richten aan onze winkel (zie contactgegevens onderaan). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Word je verzoek ingewilligd dan stuurt River 7, naar het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. Onder vermelding van de categorie waaronder River 7 deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die River 7(laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek, met als onderwerp “rectificatieplicht” per mail sturen aan: klantenservice@river7.nl Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt River 7,op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die River 7 (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking per mail richten aan: klantenservice@river7.nl 

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt River 7 op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens waartoe je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die River 7 (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking richten aan: klantenservice@river7.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuurt River 7, op het bij ons bekende e-mailadres, afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die River 7 heeft of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan River 7 in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van River 7. Als je bezwaar maakt zal River7 per direct de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal River 7 afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. River 7 verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met River 7 op per mail: klantenservice@river7.nl.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. River 7 gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Indien je de geregistreerde persoonsgegevens bij River 7 wenst te wijzigen, neem dan contact met ons op: klantenservice@river7.nl. Heb je een webshopaccount aangemaakt en toegang tot jouw persoonsgegevens in de ‘Mijn Account’ omgeving op onze website, dan kan je de gegevens zelf aanpassen.

Op jouw verzoek kan River 7 jouw gegevens ook helemaal verwijderen. Na ontvangst van jouw verzoek, worden jouw gegevens zo snel mogelijk verwijderd, maar uiterlijk binnen 1 maand. Je ontvangt van ons een bevestiging nadat jouw gegevens definitief zijn verwijderd.

Contact

Bij vragen en onduidelijkheden m.b.t. tot uw privacy kan je altijd contact met ons opnemen. Ook kan je River 7 contacteren wanneer je wenst te weten welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen of wanneer je deze gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen.

info@river7.nl

Laatste update: 18 07 2022